Do 3 grudnia każdy z radnych mógł złożyć poprawki do projektu budżetu Miasta, przedstawionego przez Prezydenta. Poniżej moje propozycje.

Sesja budżetowa odbędzie się we wtorek, 20 grudnia. Wcześniej poznamy autopoprawkę Prezydenta do budżetu – wtedy się okaże, które z poniższych zadań mogą liczyć na realizację.

NazwaZakres rzeczowyUzasadnienieWartość
Most Dworcowy – budowa przejścia dla pieszych przez północną jezdnię oraz budowa drogi rowerowej po północnej stronie (wraz z remontem części dla pieszych)Przejście dla pieszych przez północną jezdnię, remont kapy na moście Dworcowym (północnym) wraz z wyznaczeniem drogi rowerowej, remont części dla pieszychObecnie funkcjonuje przejście jedynie przez południową jezdnię oraz torowisko tramwajowe. Wykonanie przejścia przez północną jezdnię w sposób znaczący uprościłoby trasę podróżnym od dworca do centrum miasta (przez ul. Towarową lub Powstańców Wlkp.) oraz skróciło trase z przystanku na dworzec autobusowy (poprzez schody przy moście na ul. Składową). Ponadto można na szerokim chodniku wyznaczyć drogę dla rowerów (“dziura” w infrastrukturze rowerowej między ul. Roosevelta a ul. Matyi) wraz z remontem części dla pieszych, która jest w złym stanie technicznym.2 000 000 zł
Kampania informacyjna przed wprowadzeniem strefy Tempo30 (etap II, III, IV)Kampania informacyjna przed wprowadzeniem strefy Tempo30 (etap II, III, IV) – broszura informacyjna, spotNależy przeprowadzić rzetelną kampanię informacyjną dla mieszkańcow (przede wszystkim Starego Miasta) i przedsiębiorców o planowanych zmianach oraz przedstawić korzyści płynące z podejmowanych działań100 000 zł
Budowa  boiska piłkarskiego przy ul. Buczka/KołłątajaBudowa  boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni (typu orlik)Na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Buczka jest boisko piłkarskie o trawiastej nawierzchni, która jest mocno zniszczona. Ok. 10 lat temu powstały boiska do siatkówki, koszykówki i plac zabaw. Rada Osiedla nie posiada tak dużych środków na realizację boiska piłkarskiego. Na osiedlu nie ma obiektu typu “orlik”, na którym młodzież mogłaby trenować grę w piłkę nożną.600 000 zł
Poprawa detekcji tramwajów na światłach ul. 28 Czerwca/św. Trójcy (wjazd na pętlę Dębiec)Przebudowa sygnalizacji świetlnej (od strony ul. Hetmańskiej)Tramwaje wjeżdżające na pętlę nie są wykrywane w odpowiedniej odległości, są zmuszone do zatrzymania przed sygnalizacją. Należy zmienić lokalizację detekcji.70 000 zł
ZKB/P/001 – Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta PoznaniaMonitoring w rejonie węzła Dębiec (pętla tramwajowa, pętle autobusowe)Wraz z budową tunelu w ul. Czechosłowackiej wykonano niezbędną infrastrukturę (okablowanie) dla sieci monitoringu miejskiego. Należy monitoringiem objąć tereny w bezpośrednim sąsiedztwie, przede wszystkim pętlę tramwajową oraz pętlę autobusową w ul. Opolskiej. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.300 000 zł
Projekt przebudowy ul. Rubież (odc. Czarnucha – Bronisza)Sporządzenie projektu budowlanegoProjekt przebudowy ulicy dojazdowej do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – obecnie droga jest gruntowa w złym stanie technicznym. Projekt pozwoli oszacować środki niezbędne na budowę drogi w kolejnych latach.80 000 zł
Przebudowa Cieku GórczynkaZgodnie z opracowanym projektem budowlanym (poszerzenie koryta + budowa zbiornika retencyjnego)Przywrócenie zadania, które od 3 lat znajdowało się w WPF. Jest to bardzo ważna inwestycja dla Gorczyna i Świerczewa, bez której nie można realizować nowych podłączeń kanalizacji deszczowej do tego cieku. Jest ona także niezbędna m. in. do realizacji osiedla bloków komunalnych przy ul. Opolskiej. Obecnie mieszkańcy Świerczewa (m. in. ul. Jesionowej, Brzozowej, Opolskiej, Bytomskiej) po obfitych opadach deszczu są zalewani przez wodę, która nie mieści się w korycie. Projekt zakładał poszerzenie koryta oraz budowę zbiornika retencyjnego. Możliwość pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW z programu małej retencji.11 000 000 zł
Rewaloryzacja Parku DrwęskichZgodnie z opracowanym projektem – przebudowa alejekZostał opracowany projekt rewaloryzacji parku na tę kwotę. Zakłada on odnowienie zieleni i alejek, montaż małej architektury. Jest to jedyny park dla północnej cześci Wildy.1 500 000 zł
Koncepcja tramwaju na os. Dębina wraz z parkingiem P&R na os. Dębina oraz pętlą autobusową Dębiec przy ul. OpolskiejOpracowanie koncepcji dla: trasy tramwaju na os. Dębina,  parkingu P&R na os. Dębina, pętli autobusowej Dębiec przy ul. Opolskiej – oszacowanie kosztówNależy podjąć prace przygotowawcze dla przedłużenia trasy na os. Dębina wraz z budową parkingu P&R na os. Dębina – koło węzła autostradowego. Gęsta zabudowa osiedla Dębiec (ponad 13 tys. mieszkańców) oraz możliwość budowy parkingu przy węźle autostradowym uzasadniają potrzebę realizacji zadania. Ponadto należy rozwiązać przestrzennie powiązania komunikacyjne w rejonie węzła Dębiec (pętla autobusowa przy ul. Opolskiej) – wsparcie dla prac planistycznych prowadzonych przez MPU.1 000 000 zł
Rewitalizacja Lasku Dębieckiego przy ul. 28 Czerwca 1956rWykonanie oświetlenia, remont alejek, mała architekturaJedyny teren parkowy w zachodniej cześci Dębca – zaniedbany500 000 zł
Poprawa odwodnienia dróg na ŚwierczewieWykonanie projektów oraz realizacja poprawy odwodnienia na drogach Świerczewa (np. studnie chłonne) – ul. Buczka, Kołłątaja, KorczakaPo każdych opadach deszczu w tych miejscach tworzą się kałuże oraz zalewane są posesje mieszkańców. Skutkuje to zniszczeniami mienia oraz koniecznością wypłaty odszkodowań przez ZDM.300 000 zł
Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 do potrzeb osób niepełnosprawnychBudowa rampy dla wozków dla osób niepełnosprawnych (2 szt.  – od ul. Jesionowej i Jarzębowej)W zespole funkcjonują klasy integracyjne dla osób niepełnosprawnych – dobudowanie ramp pozwoliłoby na naukę dla dzieci poruszających się na wózkach. Ponadto w zespole funkcjonuje 5 lokali wyborczych – przystosowanie ułatwiłoby głosowanie osobom niepełnosprawnym.200 000 zł
Inwentaryzacja drzew i krzewów w Parku SolackimInwentaryzacja drzew i krzewów w Parku SolackimPark Sołacki jest jednym z najbardziej znanych i popularnych miejsc rekreacji w Poznaniu. Jest jednocześnie  elementem dziedzictwa kulturowego, zważywszy na fakt, że jego początki datują się 1911. Na przestrzeni wielu dziesięcioleci miejsce to stanowi bogatą kolekcję  roślin, narażonych zarówno przez warunki atmosferyczne jak i dewastację przez tzw. czynnik ludzki. Mając powyższe na uwadze, inwentaryzacja drzew i krzewów staje się niezbędna. Pozwoli to nie tylko na dokładną ocenę strat, lecz także ewentualną reintrodukcję cennych okazów.50 000 zł

Dodaj komentarz