Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji dla zadania “Przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Zadanie jest realizacją złożonej przeze mnie  i przyjętej przez Prezydenta poprawki do budżetu Miasta na 2018 rok.

Zgodnie z ogłoszeniem na stronie Zarządu Dróg Miejskich, w ramach zadania należy wykonać wielowariantową koncepcję przebudowy ul. Kołłątaja na całym odcinku ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem oraz koncepcję przebudowy ul. Buczka na odcinku między Leszczyńską, a Kołłątaja. W koncepcji na ul. Kołłątaja należy przewidzieć przystanki autobusowe, chodniki po obu stronach jezdni, miejsca postojowe, zieleń, kanały technologiczne, oświetlenie oraz należy uwzględnić ruch rowerowy. Projekt powinien zapewnić prawidłowe odwodnienie wszystkich elementów w pasie drogowym. Należy zaprojektować zagospodarowanie wód deszczowych z jezdni i projektowanych chodników oraz innych elementów w pasie drogowym. Należy także przewidzieć przystanki autobusowe na ul. Opolskiej (przy ul. Kołłątaja).

Należy opracować:

 • wielowariantowa koncepcja (5 egz.),
 • dokumentacja geotechniczna i odwierty w nawierzchni (5egz.)
 • projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, (5 egz.),
 • inwentaryzację istniejącej zieleni, w odległości 5 m od projektowanej budowli (3egz).
 • koncepcja zieleni wraz z projektem ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych (5 egz.),
 • kosztorys inwestorski określający koszty inwestycji (3 egz.),

Projektant musi uzyskać opinie m. in::

 • Rady Osiedla Świerczewo,
 • Zarządu Dróg Miejskich,
 • Miejskiego Inżyniera Ruchu (w zakresie geometrii, oraz zatwierdzenia organizacji ruchu)
 • Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK,
 • Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki,
 • Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.

W koncepcji należy przedstawić co najmniej dwa warianty rozwiązania. Kompletne opracowanie ma zostać wykonane do 30 listopada 2018 r. Więcej informacji na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Ulica Kołłątaja jest w złym stanie technicznym. Od roku kursują po niej autobusy – ulica jest technicznie nieprzystosowana do ruchu autobusowego (brak platform przystankowych, brak odpowiedniej konstrukcji jezdni). Inwestycja ta powinna być przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta w 2014 r. Planem Transportowym. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej, po opadach deszczu na ulicy tworzą się rozlewiska wody, dochodzi do zalewania posesji okolicznych mieszkańców. W koncepcji powinna być uwzględniona także przebudowa ul. Buczka (pomiędzy ul. Leszczyńską a Kołłątaja) w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do kolektora w ul. Leszczyńskiej.